Algemene voorwaarden

Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en vormen een integraal onderdeel van alle Overeenkomsten met Bezorg Roulette.
 2. Op het moment dat de Klant of een Deelnemend Restaurant een Overeenkomst sluit met Bezorg Roulette, aanvaardt de Klant of het Deelnemend Restaurant de toepasselijkheid en inhoud van deze Algemene Voorwaarden.
 3. Van de inhoud van deze Algemene Voorwaarden kan alleen schriftelijk door Bezorg Roulette worden afgeweken.

 

Definities

 1. “Bezorg Roulette” verwijst naar Bezorg Roulette V.O.F., een Nederlandse besloten vennootschap kantoorhoudende te Rotterdam en geregistreerd in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 78108764.
 2. “Algemene Voorwaarden” verwijst naar deze Algemene Voorwaarden en andere instructies die de Klant in het kader van de inschrijving bij of bij het gebruik van de diensten van Bezorg Roulette heeft ontvangen.
 3. “Overeenkomst” verwijst naar de Overeenkomst die Klant via de website afsluit, waarin on der andere is opgenomen de persoons- en betalingsgegevens van de Klant, de duur van de Overeenkomst en het aantal keer per maand dat de Klant na een boeking via Bezorg Roulette een Deelnemend Restaurant wil bezoeken.
 4. “Klant” verwijst naar u, de persoon die deze Algemene Voorwaarden leest, een Overeenkomst heeft afgesloten met Bezorg Roulette en/of op enige andere wijze gebruik maakt van de diensten van Bezorg Roulette.
 5. “Deelnemend Restaurant” is een restaurant dat heeft ingestemd om samen te werken met Bezorg Roulette om haar deel van de diensten te verrichten, waaronder het verzorgen van een maaltijd naar de Klant.
 6. “Boeking” verwijst naar de boeking die de Klant heeft gemaakt door op de website van Bezorg Roulette een datum en tijdstip te kiezen waarop de Klant een maaltijd wilt ontvangen van een Deelnemend Restaurant.
 7. “Bezorging” verwijst naar de verrassingsmaaltijd die is besteld door Klant welke door het Deelnemend restaurant wordt bereid en bezorgd. Indien het Deelnemend restaurant de bezorging heeft uitbesteed aan een derde, is dit de verantwoordelijkheid van het Deelnemend restaurant.
 8. “Diensten” is een verwijzing naar de diensten die Bezorg Roulette via haar website aanbiedt.

 

Totstandkoming Overeenkomst

 1. De Overeenkomst met Bezorg Roulette komt tot stand, wanneer de Klant akkoord gaat met de Overeenkomst en Bezorg Roulette de eerste betaling heeft ontvangen.
 2. Voor de betaling kan de Klant enkel gebruik maken van de door Bezorg Roulette aangeboden betalingsmogelijkheden.
 3. De Klant is verantwoordelijk voor de juistheid van de verstrekte persoons- en betaalgegevens, zoals die zijn opgenomen in de Overeenkomst en is verplicht om onjuistheden in deze gegevens te melden bij Bezorg Roulette.
 4. De Klant heeft het recht om binnen 24 uur na de totstandkoming de Overeenkomst zonder opgave van redenen kosteloos te herroepen, indien de bezorging nog moet plaatsvinden. Na het moment van de Boeking kan de Klant tot 2 uur voor de geplande bezorging de datum en tijdstip van de bezorging verplaatsen.

 

Boeking

 1. De Klant maakt de Boeking door op de website van Bezorg Roulette de gewenste datum en tijdstip te kiezen voor de bezorging van een maaltijd van een Deelnemend Restaurant.
 2. Tussen het moment van reserveren en de levering dient minimaal 1 uur te zitten.
 3. Bezorg Roulette wijst de Boeking vervolgens toe aan één van de Deelnemende Restaurants. De Klant heeft zelf geen invloed op de toewijzing van de Boeking aan één van de Deelnemende Restaurants.
 4. In het geval van drukte bij de Deelnemende Restaurants, kan het kan voorkomen dat Bezorg Roulette het Boeking niet kan toewijzen aan één van de Deelnemende Restaurants. In dat geval wordt de Klant binnen 2 uur na Boeking, gevraagd om een nieuwe datum en/of tijdstip te kiezen.

 

Boeking wijzigen of annuleren

 1. Na Boeking kan de Klant tot 2 uur voor de geplande bezorging de datum en tijdstip van de bezorging verplaatsen. De bezorging kan enkel worden verplaatst naar een datum binnen dezelfde kalendermaand als de oorspronkelijke Boeking. De verplaatsing dient per Whatsapp bericht, privebericht op Instagram of e-mail te worden aangevraagd.
 2. Vanaf 2 uur voorafgaand aan de bezorging kan de Boeking niet meer worden gewijzigd of worden geannuleerd.
 3. Indien de Klant te laat aanwezig is op de locatie van bezorging of te laat aanwezig dreigt te zijn voor de bezorging, dan dient de Klant zelf rechtstreek contact op te nemen met Bezorg Roulette.
 4. Bezorg Roulette speelt geen rol in en is niet verantwoordelijk voor de gevolgen die het Deelnemend Restaurant hanteert wanneer de Klant te laat aanwezig is voor de bezorging. In zulks geval bepaalt het Deelnemend Restaurant zelf of de Klant nog op diezelfde dag op een later tijdstip alsnog de bestelling van het Deelnemende Restaurant kan ontvangen.
 5. Bezorg Roulette zal bemiddelen tussen het restaurant en de Klant wanneer er onvrede is over de bezorging of wanneer de bezorging niet heeft kunnen plaatsvinden.
 6. Bezorg Roulette is bereikbaar via e-mail, Whatsapp berichten en privéberichten op Instagram voor de Klant.

 

Bezorging (inclusief klachten)

 1. De bezorging bestaat uit minimaal uit een hoofdgerecht.
 2. Drankjes en andere bijbestellingen zijn geen onderdeel van de Overeenkomst en kunnen worden toegevoegd indien het Deelnemend restaurant dit besluit.
 3. Het kan zijn dat het Deelnemende Restaurant een beperkt keuzemenu aanbiedt aan de Klant.
 4. Bezorg Roulette fungeert enkel als tussenpersoon tussen de Klant en het Deelnemend Restaurant. Bezorg Roulette is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor (het verloop van) de bezorging en voor eventuele incidenten en/of ongevallen van welke aard dan ook.
 5. Eventuele klachten met betrekking tot een bezorging dient de Klant op te nemen met het Deelnemende Restaurant. Bezorg Roulette speelt geen rol in en is niet verantwoordelijk voor de afhandeling van eventuele klachten.
 6. Bezorg Roulette zal ondanks punt 7.5 een bemiddelende rol op zich nemen en streven naar een passende oplossing zoals een refunds/chargeback, tegoedbon of een alternatieve passende oplossing.
 7. Bezorg Roulette zal een controlerende rol op zich nemen om de restaurants te selecteren en contact te houden met de deelnemende restaurants. Wanneer een deelnemend restaurant meerdere klachten ontvangt van Klanten, zal Bezorg Roulette hier acties op ondernemen.

 

Intellectueel eigendom

 1. Bezorg Roulette draagt geen verantwoordelijkheid voor informatie in foto’s, folders, advertenties, websites en/of andere informatiedragers, als die door derden (waaronder Deelnemende Restaurants) zijn opgesteld en/of uitgegeven.
 2. De Klant dient de rechten van intellectuele eigendom toekomend aan Bezorg Roulette en de Deelnemende Restaurants te respecteren.
 3. Het is niet toegestaan om zonder expliciete, schriftelijke toestemming van Bezorg Roulette delen van de Website over te nemen c.q. te kopiëren of op wat voor wijze dan ook te hergebruiken voor andere dan privédoeleinden.
 4. De Klant vrijwaart Bezorg Roulette van alle aanspraken die voortkomen uit inbreuken op rechten van derden die door de Klant zijn gepleegd met gebruikmaking van het openbare gedeelte van de website, of uit schending van deze voorwaarden.
 5. Indien Bezorg Roulette door middel van technische bescherming de programmatuur van de Website heeft beveiligd, is het niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te omzeilen.
 6. Bezorg Roulette behoudt zich het recht voor om de omvang en de functionaliteiten van de Website te allen tijde te wijzigen, te beperken of stop te zetten.

 

Overmacht

 1. Bezorg Roulette is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Klant indien Bezorg Roulette daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van Bezorg Roulette komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Bezorg Roulette geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Bezorg Roulette niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
 3. Onder Overmacht wordt ook verstaan werkstakingen in het bedrijf van Bezorg Roulette of van derden (waaronder Deelnemende Restaurants).
 4. Bezorg Roulette heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat Bezorg Roulette zijn verbintenis had moeten nakomen.
 5. Bezorg Roulette kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan zes weken, dan is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

 

Aansprakelijkheid

 1. Indien Bezorg Roulette aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Bezorg Roulette is nooit aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen in de nakoming van de dienstverlening door de Deelnemende Restaurants of gebreken aan goederen die worden aangeboden door de Deelnemende Restaurants.
 3. Bezorg Roulette is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de Klant lijdt wegens de gebruikmaking van de door de Deelnemende Restaurants verleende diensten.
 4. Bezorg Roulette biedt op geen enkele wijze garantie voor de door de Klant bij de Deelnemende Restaurants verkregen producten of diensten.
 5. Bezorg Roulette is niet aansprakelijk voor enige schade, verlies, of vertraging voortvloeiend uit een toerekenbare tekortkoming, onrechtmatige daad of uit welke hoofde dan ook, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Bezorg Roulette. Evenmin is Bezorg Roulette aansprakelijk voor enig(e) schade, verlies of vertraging veroorzaakt door een Deelnemend Restaurant.
 6. Bezorg Roulette is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Bezorg Roulette is uitgegaan van door of namens de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 7. Indien Bezorg Roulette aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Bezorg Roulette beperkt tot maximaal de factuurwaarde van 1 bestelling van de Overeenkomst met de Klant.

 

Wijzigingen

 1. Bezorg Roulette behoudt zich het recht om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Een wijziging zal ook gelden voor Overeenkomsten die tot stand zijn gekomen voorafgaand aan de wijziging. Bezorg Roulette raadt het daarom aan om deze Algemene Voorwaarden regelmatig te raadplegen.

 

Werkingssfeer

 1. Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige Bepalingen in deze Algemene Voorwaarden volledig van toepassing. Bezorg Roulette en de Klant zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 2. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
 3. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze Algemene Voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze Algemene Voorwaarden.
 4. Indien Bezorg Roulette niet steeds strikte naleving van (bepalingen uit) deze Algemene Voorwaarden handhaaft, betekent dit niet dat de (bepalingen uit) deze Algemene Voorwaarden niet van toepassing zijn, of dat Bezorg Roulette in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van (bepalingen uit) deze Algemene Voorwaarden te verlangen.

 

Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Bezorg Roulette partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van Bezorg Roulette is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Bezorg Roulette het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 3. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.